LADEMOEN KUNSTDIALOGER

Katya

Velkommen til Lademoen Kunstdialoger!

Lademoen Kunstdialoger er et kunstprosjekt som springer ut av en tro på at kunsten og kunstnerne har en viktig rolle i samfunnet. Hvilken kontekst man setter kunsten inn i er ofte avgjørende for hvilken rolle kunsten får spille og hvilke typer spørsmål den kan berøre. I dette tilfellet er konteksten følgende: en stolt men litt sliten bydel i en viktig fase i sin utvikling, og et stort produksjonsfellesskap for profesjonelle kunstnere lokalisert nettopp i denne bydelen.

Lademoen Kunstnerverksteder (LKV) feirer i 2013 sitt 20-årsjubileum. Som ledd i en prosess hvor vi ønsker å synliggjøre både LKVs utviklingspotensiale videre og Lademoens faktiske status som en viktig kunstarena i Trondheim, arrangerer vi en serie på tre årlige kunstprosjekter. I 2012 het prosjektet “Lademoen Art Nomads” og besto av verker av ti tidligere gjestekunstnere ved LKV, i år er det altså Lademoen selv som er tema.

Lademoen Kunstdialoger ønsker å påvirke bildene av Lademoen i folks hoder, bydelens ‘image’. LKV har invitert 8 nordiske kunstnere (seks enkeltkunstnere og et kunstnerpar) til å lage ny kunst i en eller annen form for dialog med Lademoen. Kunstnerne har stått relativt fritt i utviklingen av sine prosjekter, og vi er glade for at vi har fått svært ulike bidrag. Det betyr at både bydelen Lademoen og kunstens rolle blir belyst fra flere svært ulike sider.

Vi tror at kunst og kunstnere i stor grad er en ubrukt ressurs i samfunnet. Dette feltet lider under flere lag med mytedannelser, misforståelser og fordommer, og det fungerer ofte som en liten nisje for spesielt interesserte. Vi ønsker at flere skal kunne oppdage hvordan ulike typer kunst kan være innganger til nye og fruktbare måter å tenke på, hvordan kunsten kan stimulere både til analyse og generøsitet, og hvordan den kan fungere som utviklingsenergi både på individ- og samfunnsnivå. Dette er også noe av bakgrunnen for Lademoen Kunstnerdialoger.

Vi vil først og fremst takke alle de åtte kunstnerne som har deltatt i prosjektet, uten deres engasjement ville ingen ting ha skjedd. Takk til alle som stilte opp på Katya Sanders workshops og til alle som har fortalt Lademohistorier til Sissel M. Bergh. Vi vil også takke Svein Roar Grande og Karl Johan Kopreitan for at vi fikk låne Rosendal. Takk til ansatte og elever ved Enhet for voksenopplæring (EVO). Og takk til Tobias Liljedahl for innsatsen som Lademoens Ambassadør i Kristina Müntzings prosjekt. Så vil vi takke Trondheim kommune, Norsk Kulturråd, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Statens Kunstråd i Danmark som har bevilget midler slik at Lademoen igjen kan utforskes og utprøves som arena for fersk samtidskunst. Og til slutt vil vi takke våre gode kolleger på Lademoen Kunstnerverksteder som fortsatt er villige til å ta i litt ekstra for å få slike ting til å skje!

Prosjektgruppen for Lademoen Kunstdialoger,
Kristina Karlsen, Margrete Abelsen og Per Formo